Algemene Voorwaarden

Inleiding

De site www.mylittletinbox.com (de "Site") is eigendom van SBSAL sarl.

MyLittleTinBox behoudt zich het recht voor om, wijzigingen, toevoegingen of verwijderen van gedeelten van deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksvoorwaarden te controleren. Uw gebruik van de site na één of meerdere wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van de verandering(en).

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassing van de Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Site. Door de toegang tot en het gebruik van deze site, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat, maak dan geen gebruik van de Site.

2. Content

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's en illustraties (collectief, "Inhoud") opgenomen op de site zijn eigendom, in beheer of in licentie door of aan MyLittleTinBox. Geen enkel deel van de site en noch de inhoud mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd of verspreid op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyLittleTinBox.

U kunt de door MyLittleTinBox beschikbaar gestelde productinformatie gebruiken, mits (1) het niet verwijderen van de eigendomsrechten (2) de informatie te gebruiken voor uw persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden, (3) deze informatie niet te kopiëren of te verspreiden in om het even welk medium van welke aard ook, (4) en de informatie niet te bewerken.

3. Gebruik Site

Zolang u de Gebruiksvoorwaarden respecteert, verleent MyLittleTinBox u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare toegang tot het gebruik van de site. U bent niet gemachtigd om welke actie dan ook te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote last op de infrastructuur van de Site zou opleggen.

4. Uw Account

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de informatie die u toegang geeft tot uw account, waaronder uw wachtwoord en alle activiteiten die voortvloeien uit uw nalatigheid om dergelijke informatie vertrouwelijk te houden. Elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, en elke andere inbreuk op de veiligheid, moeten onmiddellijk worden gemeld aan MyLittleTinBox.

5. Waarschuwingen

De site en de inhoud ervan worden geleverd "as is".

MyLittleTinBox kan niet instaan voor de goede werking van de site en kan niet aansprakelijk worden gesteld op enigerlei wijze voor (1) storing of de tijdelijke onbeschikbaarheid van de site, (2) elke vorm van schade, direct of indirect, die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Site.

De site kan links bevatten naar websites of pagina's van derden of indirecte verwijzigingen hebben. De opname van links naar deze websites of pagina's impliceren op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. MyLittleTinBox verklaart expliciet dat zij geen controle heeft over de inhoud en de kenmerken van deze sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken of enige andere vorm van schade die zou kunnen worden veroorzaakt door hun gebruik.

Informatie over de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor de consument.

MyLittleTinBox streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten optreden in de verstrekte informatie. Als de informatie onjuist is of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op de site, zal MyLittleTinBox alle mogelijke maatregelen nemen om deze zo snel mogelijk te verbeteren. Als u eventuele onjuistheden in de informatie op de site vindt, neem dan contact op met MyLittleTinBox op het volgende adres info@mylittletinbox.com.

MyLittleTinBox behoudt zich het recht voor, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om het even welke reden de website op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en om de inhoud en de toegang geheel of gedeeltelijk af te sluiten.

6. Schending van de Algemene Voorwaarden

MyLittleTinBox kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, beslissen om uw toegang tot de site te blokkeren en uw toekomstige toegang tot de site te verhinderen als u deze Gebruiksvoorwaardenniet respecteert.

7. Recht en Geschillen

Alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of het gebruik van de site, met inbegrip van eventuele geschillen over de geldigheid of de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Luxemburg recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechterbank van Luxemburg (GD van Luxemburg).

Verkoopvoorwaarden

1. Klanten Dienst

De koper kan te allen tijde contact opnemen met MyLittleTinBox voor vragen of opmerkingen op het volgende adres info@mylittletinbox.com. MyLittleTinBox zal u graag helpen.

2. Producten

Alle producten aangeboden door MyLittleTinBox, worden zo accuraat en zo nauwkeurig mogelijk en te goeder trouw beschreven en gepresenteerd. MyLittleTinBox kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden aangeboden op het web.

Alle producten aangeboden op de site zijn in overeenstemming met de Luxemburg wetgeving. Buitenlandse kopers hebben de verantwoordelijkheid om de wetten te raadplegen in hun eigen land, indien zij de wettigheid van hun aankoop in eigen land betwijfelen.

MyLittleTinBox kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de aangeboden items onjuist of onverantwoord gebruikt worden door de koper, of voor enige schade of letsel toegebracht aan derden als gevolg van onjuist gebruik en / of illegaal gebruik van de voorgestelde producten.

3. Prijzen en Verzendkosten

De prijzen weergegeven op de site zijn in Euro en inclusief BTW van 21% (het magazijn in in België).

De landen van bestemming zijn gegroepeerd per gebied van transport en de daarmee verband houdende kosten worden toegevoegd, afhankelijk van uw land. Afhankelijk van de gekochte producten, kan een behandelingskost worden aangerekend. Dit is te zien op elk moment door het bekijken van uw winkelwagentje.

Wij nemen GEEN enkel bestelling en leveren NIET op de eilanden van de Atlantische Oceaan (Canaria, Faroe, ...), de Middellandse Zee (Corsica, Majorca, Ibiza, ...) en het Engels Kanaal (Jersey, Guernesey, ...). Wij leveren ook NIET in de overzeese gebieden (Polynesia, Antilla...), en Groenland.

4. Bestellingen

De koop is geldig wanneer MyLittleTinBox een bevestiging van de aankoop van de koper ontvangt via de site. MyLittleTinBox zal per e-mail de ontvangst van een bestelling bevestigen aan de koper.

MyLittleTinBox behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of bijkomende voorwaarden op te leggen. Door een bestelling op de site, bevestigt U meer dan 18 jaar te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor uw aankoop.

5. Verzending

Verzending:

Pakketten worden doorgaans binnen 24 uur verzonden na ontvangst van de betaling, via levering dienst (met handtekening) naar het afleveradres dat de koper vermeld heeft op de bestelling.

Levering:

Gekochte artikelen worden doorgaans geleverd aan de koper binnen de gestelde termijn. MyLittleTinBox bewaakt voortdurend de kwaliteit van de dienstverlening door de vervoerder om een snelle en accurate levering te waarborgen, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de aflevering.

Verlies of beschadiging tijdens het vervoer:

Het verlies en / of beschadiging van een besteld product zal worden gedragen door MyLittleTinBox. De koper is evenwel verantwoordelijk voor de controle van de goederen bij ontvangst en stelt MyLittleTinBox binnen de 5 werkdagen per e-mail (info@mylittletinbox.com) in kennis van eventuele schade. MyLittleTinBox behoudt zich het recht voor om het verzoek van de koper te weigeren als deze termijn niet wordt nageleefd. Na ontvangst van de kennisgeving van de schade door de koper, zal MyLittleTinBox instructies geven aan de koper over een mogelijke terugzending van de goederen.

Afleveradres:

De koper is verantwoordelijk voor de communicatie van een volledig en accuraat afleveradres. Eventuele extra kosten die voortvloeien uit het meedelen van een onjuist of onvolledig adres worden betaald door de koper.

Producten die niet meer beschiktbaar zijn:

Als de voorraden zijn uitgeput of als een product niet kan worden verzonden in een redelijke tijd, zal MyLittleTinBox contact op met de koper om een alternatief aan te bieden of om de bestelling gratis te annuleren. MyLittleTinBox kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van een tekort van voorraad.

6. Annuleren van een Bestelling

De koper kan aan MyLittleTinBox per e-mail naar info@mylittletinbox.com zijn voornemen melden om een bestelling te weigeren, binnen 14 werkdagen na ontvangst van goederen. De goederen moeten worden teruggestuurd in goede staat, in de originele ongeopende verpakking binnen 5 werkdagen na deze kennisgeving. De koper moet een kopie van de factuur of pakbon en een brief met vermelding van het volledig rekeningnummer (IBAN en BIC) voegen bij de teruggestuurde producten.

In het geval van annulering van een bestelling, zal MyLittleTinBox de terugbetaling binnen 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen uitvoeren, met aftrek van de verzendingskosten. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de koper. MyLittleTinBox zal de verzendingskosten alleen vergoeden als de koper niet heeft ontvangen wat was besteld of indien de bestelde artikelen beschadigd zijn.

MyLittleTinBox kan de terugbetaling weigeren voor teruggezonden goederen, indien de verpakking is geopend of indien de producten zijn gebruikt of beschadigd door de koper.

7. Retours

De koper kan een product alleen terugsturen na uitdrukkelijke kennisgeving door MyLittleTinBox. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper. Elke verzending die niet betaald of onderbetaald werd, worden automatisch geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

8. Garantie

Een beperkte garantie van 1 jaar, tegen fabricagefouten, is van toepassing op vrijwel alle producten verkocht op de Site.

Deze garantie geldt alleen indien de producten correct en normaal gebruikt worden. Fabricagefouten moet onmiddellijk worden gerapporteerd als deze zich voordoen. Indien u wenst te klagen over een bepaald product, vragen we u eerst contact met MyLittleTinBox op te nemen via e-mail naar info@mylittletinbox.com. MyLittleTinBox beoordeelt vervolgens het verzoek en deelt u mee of de garantie van toepassing is en (indien van toepassing) hoe en waar het product moet worden geretourneerd.

MyLittleTinBox is vrij om een beschadigd product te vervangen door een identiek product of een ander product van dezelfde aard en in dezelfde prijsklasse. Het vervangende product wordt zo spoedig mogelijk gratis verzonden.

9. Recht en Geschillen

Alle zaken met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, de interpretatie of toepassing van deze bepalingen en verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Luxemburg recht en onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Luxemburg (GD van Luxemburg).


Search